תקנון לימודים

כללי

1. בית ליאור המרכז ללימוד טיפול התנהגותי ABA שומרים את הזכות לערוך שינויים בתוכניות הלימודים בקורסים השונים וגם שינויים בסגל ההוראה ובמועדי פתיחת הקורסים השונים. כל שינוי יעשה בשקיפות והודעות מתאימות תשלחנה לסטודנטים.
2. הנושאים המופיעים בקטלוג הלימודים באים להבהיר את המסגרת הכללית של הקורס. מקצת מהנושאים בכל קורס עשויים להשתנות מעת לעת גם במהלך הקורס, בהתחשב בצרכים אקדמיים ופדגוגיים, בעדכון ובפיתוח, בקהל היעד, או למיטב שיפוטה ושיקול דעתה של הנהלת בית ליאור.
3. כל סטודנט שיעמוד בהצלחה בתנאי הקורס בו הוא לומד, יהיה זכאי לקבלת תעודה מטעם בית ליאור המעידה כי סיים את לימודיו בקורס.

שכר לימוד

1. שכר הלימוד משתנה בין פעילויות המרכז וניתן לשלמו במספר תשלומים.
2. בית ליאור רשאי לגבות דמי הרשמה לכל פעילותיו או לחלקן.
3. מוסכם וברור כי הרשמה לקורס משמעותה העברת טופס הרשמה חתום,תשלום דמי הרשמה באם קיימים ותשלום מלא בגין הקורס. במקרים חריגים יאושר תשלום דמי הרשמה בלבד ומסירת מספר כ.א לבטחון או המחאה.
4 .המועד האחרון למסירת התשלום המלא הנו ביום פתיחת הקורס.

הפסקת לימודים

נרשם רשאי לבטל הרשמתו בתוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס.
לאחר מועד זה לא יינתן זיכוי כספי אלא במקרים של שינוי מהותי במעמדו של הנרשם כגון: מצב רפואי, מעבר למקום מגורים מרוחק בו אין פעילות מטעמנו וע”פ שיקול דעתו של בית ליאור בע”מ וכנגד מסמכים התומכים בבקשתו.
הודעת הביטול צריכה להתקבל בכתב במשרדי בית ליאור בע”מ.

באם בקשתו של הנרשם עומדת בכללי תקנון זה ואושרה, ישיב בית ליאור בע”מ את כספו של הנרשם בניכוי דמי הרשמה, בתוך 7 ימי עסקים ובאותו אופן בו בוצע התשלום. בכל מקרה בו קיבל כבר הנרשם גישה אישית לחומרי הלימוד של הקורס ונכנס לחומרים וביקש לבטל השתתפותו ובקשתו זו עומדת בכללי תקנון זה ואושרה, ינוכה מההחזר סך של 650 ש”ח בנוסף לדמי ההרשמה.

מוצהר ומוסכם כי במידה והוגשה בקשת ביטול השתתפות שאינה עומדת בנוהל זה אזי על הנרשם לשלם את מלוא מחיר הקורס ולבית ליאור בע”מ עומדת הזכות לגבות מחיר זה לרבות ע”י פדיון המחאת הביטחון או מספר כרטיס האשראי אם ניתן.

לימודיו של סטודנט במרכז הלימוד יופסקו במקרים הבאים:
1. נסיבות משמעתיות : אי עמידה בנורמות המשמעת המקובלות במוסד לימודי ולאחר שהוזהר כי עליו לחדול מפעולותיו ולא עשה כן.
2. נסיבות אקדמיות: אי עמידה במטלות הקורס ולאחר שיחה אישית.
3. נסיבות מנהלתיות: אי עמידה בהתחייבויות כספיות.

קשר ותקשורת עם הסטודנטים
בבית ליאור מקפידים על שמירת קשר עם הסטודנט במהלך לימודיו ואחריהם ועדכונו בשקיפות מלאה. אנו שומרים על קשר באמצעות: טלפון | מייל | מפגש אישי | SMS | אתר האינטרנט .
במהלך הלימודים אנו מעדכנים את הסטודנט, בדרך כלל, באמצעות המייל האישי שלו ולחילופין באמצעות הודעת s.m.s. מרגע שיצאה הודעה ממשרדי מרכז הלימוד, אנו מניחים כי הגיעה ליעדה. מוטלת אחריות על התלמיד למשוך את ההודעות שנשלחו אליו ממרכז הלימוד. אין אנו אחראים להודעה שלא הגיעה ליעדה א/וו לתוצאותיה.

אי-פתיחת קורס במועד
בית ליאור בע”מ שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס או לדחות פתיחתו עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרה של אי פתיחת הקורס או דחיית פתיחתו בלמעלה מ 60 יום מיום פתיחתו המקורי, יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ודמי ההרשמה ששולמו.

שינויים בלתי-צפויים
במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי-צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף-על-פי שהייתה כוונה לקיימו.
במקרה של שינויים כפויים מחמת החלטות מדינה, מלחמה, מזג אוויר קיצוני או כוח עליון יעשה בית ליאור בע”מ ככל שביכולתו ובמסגרת הסביר להמשיך ולקיים את מפגשי הלימוד. במידת הצורך והאפשר תימשך הלמידה מרחוק באופן מקוון ויחולו עליה חובות תקנון זה בהתאמה.
שינויים בלתי-צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי בית ליאור בע”מ.

זכאות לתעודת סיום
1. תעודה תונפק מטעם בית ליאור-המרכז ללימוד טיפול התנהגותי ABA ותחתם על ידי מנהלת המרכז- ד”ר גילי יהב BCBA מנתחת התנהגות מוסמכת.
2. הזכאות לתעודה מותנית בעמידה בכל חובות הקורס (עיוני ומעשי) לרבות נוכחות סדירה של לפחות 80%
3. משתלם שיחסיר מעבר לכך יישא באחריות אי קבלת תעודה.
4 .משתלם שאינה עמד בתנאי אחד או יותר רשאי להשלים את החסר ואף להיבחן בשנית בכל מקום בו מתנהל קורס דומה ובאישור מראש מהנהלת בית ליאור.
5. משתלם אינו חייב לגשת לבחינות הגמר, במקרה שאינו ייגש יהיה זכאי לתעודת השתתפות.
6. משתלם שייכשל 2 פעמים במבחני הסיום לא יהיה זכאי למועד נוסף ויקבל תעודת השתתפות בלבד.

נוכחות בלימודים
1. ככלל, קיימת חובת השתתפות בכל השיעורים ולא פחות מ- 80%, היעדרות יותר מ- 20% משעות הלימוד תשלול מהסטודנט באופן אוטומטי את הזכאות לתעודה.
2. במידה ותלמיד נעדר מהלימודים מסיבה זו או אחרת, מוטלת עליו האחריות להשלמת החומר שהחסיר.
3. במידה וחולק חומר בכיתה ידאג לקבלו ע”י פניה לבית ליאור. קיימת האפשרות כי החומר ישלח במייל לביתו.
4. נוכחות הסטודנט תיבדק ע”י המרצה.
5. השתתפות בשיעור מתחילתו ועד סופו היא חובה. עזיבה לפני הסיום השיעור תיחשב כהיעדרות.
6. היעדרויות מוצדקות ייחשבו: שירות מילואים, מחלה או סיבות אישיות מיוחדות וזאת על סמך הצגת אישורים מתאימים. בכל מקרה על הסטודנט להשלים את חומר הלימודים בשל היעדרות.
7. במקרים חריגים ובאישור בית ליאור מראש ניתן יהיה לקבל הקפאת לימודים לתקופה קצובה.

הערות כלליות

1. פתיחת קורס בפועל מותנית במספר מינימום של נרשמים.

2. במידת הצורך שומר בית ליאור בע”מ לעצמו את הזכות לפצל את הלומדים לקבוצות, תוך השתדלות לשמור עד כמה שאפשר על לוח הזמנים המקורי. (לעיתים תוך החלפת יום או מרצה) – גם בסמוך לפתיחת הקורס.

3. בית ליאור בע”מ שומר לעצמו את הזכות להחליף מרצה במהלך הקורס ללא הודעה מוקדמת.
4.ההשתתפות בקורס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר בשום מקרה.

5. כל חומרי הלימוד שיתקבלו הינם לשימוש אישי ואינם ניתנים להעברה או לשכפול או לשימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב.

6. צילום ו/או הקלטת שמע במהלך השיעורים אסורה בהחלט ומהווה הפרת זכויות יוצרים.
7. ייתכן ותמונות אשר יצולמו במהלך הקורס יועלו לרשתות החברתיות. במידה ואינך מעוניין שתמונתך תתפרסם יש להודיע לפני פתיחת הקורס למשרדנו 036737333

8. תעודה תינתן למי שעמד בכל מטלות הקורס על פי תוכנית הקורס אשר תוצג בתחילתו.

9. מועד פתיחת הקורס, מיקומו ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילתו.

10. בתכנית עלולים להיווצר שינויים בהתאם לנסיבות. פרטים משלימים יתפרסמו במידת הצורך בהמשך באתר בית ליאור.

11. בית ליאור בע”מ או מי מטעמו אינו אחראי לגבי רכושם הפרטי של התלמידים במהלך שהותם במרכז הלימוד.

× דברו איתנו בווטסאפ